Förorenade områden

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna av föroreningen påtagligt överskrider bakgrundshalten. Om du upptäcker ett förorenat område är du skyldig att kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Underrättelseskyldighet

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är du skyldig att genast meddela miljö- och stadsbyggnadskontoret om du upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön.

Anmälningsplikt

Det är förbjudet att starta en avhjälpande åtgärd, till exempel en sanering, utan att först anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna.

Anmälan - Efterbehandling av förorenade områden

Anmälan - Sanering av tandläkarmottagning

Ansvar

Vem som är ansvarig för det förorenade området regleras i miljöbalken. Ansvarig för föroreningen är:

  • Den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen - alltså verksamhetsutövaren.
  • Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, till exempel en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område.
  • Fastighetsägare kan i vissa fall även ha ett ansvar. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för föroreningen, är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för föroreningen.

Läs gärna Länsstyrelsens broschyr om du undrar vad som gäller vid fastighetsöverlåtelser:

Länsstyrelsen - Äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet - ditt ansvar

Mer information

Länsstyrelsen

Naturvårdsverket

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn