Om projektet Danderyd lyssnar

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan ungdomarna komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Syftet med Danderyd lyssnar är att få Danderyds ungdomar att berätta hur de har det och hur de mår. Genom sin kunskap och sina egna erfarenheter kan de komplettera den kvantitativa forskningsstatistik som idag finns runt alkohol- och droganvändning samt psykisk ohälsa.

Projektplan för Danderyd lyssnar

Ungdomarna kommer genom Danderyd lyssnar kunna ge de vuxna nycklarna in till sin värld, samtidigt som de får känna att de kan ta ansvar för sin egen framtid och är delaktiga i aktuella ungdomsfrågor.

Danderyd lyssnar genomförs på två skolor och i ett antal idrottsföreningar i Danderyd.

Skolans roll

Elever vid Viktor Rydbergs gymnasium (VRG) och Danderyds gymnasium sätter sin prägel på projektet utifrån Stockholmsenkäten och inledande insatser från Danderyds kommun och Mary Juusela med Lika Olika-metoden.

Ungdomarna driver och utför uppgiften som skolprojekt i workshopform. Resultatet kommer sedan att presenteras för föräldrar, högstadieelever, övriga Danderydsbor samt politiker, genom till exempel föreläsningar och kreativa uttryck.

Resultatet

Danderyd lyssnar kommer att generera ny kunskap till alla som arbetar med ungdomar och ungdomsfrågor och resultatet från projektet kommer att användas i kommunens framtida ungdomsarbete.

Målet är att utveckla en ny metod som beskriver hur ungdomar kan bemötas och användas som kraft i ungdomsfrågor.

Fakta om ungdomar i Danderyd

Stockholmsenkäten är en omfattande enkätundersökning som genomförs vartannat år bland elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Resultatet från undersökningen som genomfördes i våras presenteras i mitten av september 2018.

Svaren i Stockholmsenkäten från 2016 visade att i Danderyd är ungdomarnas alkoholkonsumtion och droganvändning bland de högsta i landet och även förekomsten av psykisk ohälsa är över riksgenomsnittet.

Läs mer om Stockholmsenkäten

Under 2016 genomfördes även Ungdomsenkät 2016 där 964 ungdomar i Danderyd fick svara på frågor om vad de behöver för att må bra och vad de som arbetar förebyggande och främjande med ungdomar i kommunen bör fokusera på.

Där framkom det att det som nästan hälften av ungdomarna helst vill ha från de vuxna är omsorg, kärlek och respekt. Och vad de som arbetar med ANT-frågor (alkohol, narkotika och tobak) i Danderyd bör fokusera på är enligt ungdomarna främst bemötande, tillgänglighet, omsorg.