Kulturföreningsbidrag

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

dans
Danderyds kommun prioriterar verksamhet för barn och unga och vill på olika sätt stimulera föreningslivet till arrangemang och aktiviteter för dessa grupper. Kulturföreningar i kommunen kan därför ansöka om kulturföreningsbidrag.

Bidrag ges i form av:

 1. verksamhetsbidrag som utgår efter godkänd årsredovisning till allmänna och arrangerande kulturföreningar samt hembygdsföreningar.
 2. arrangemangsbidrag som utgår för specifika verksamheter såsom arrangerande av valborgsmässofirande och midsommarfirande. (Detta söks som del i verksamhetsbidraget och kan alltså inte sökas enbart.)
 3. projektbidrag för enskilda kulturprojekt.

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag, med eller utan arrangemangsbidrag, samt projektbidrag. Bidraget ges i proportion till befintlig kulturbudget.

Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag är den 5 april 2019. Projektbidrag kan sökas under hela året.

Ansök om verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag

Uppgifterna i ansökan ska avse föregående års verksamhet och vara bildningförvaltningen tillhanda senast den 5 april 2019. En ansökan som inte är komplett kommer inte att handläggas.

Kulturföreningsbidrag - verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag

Bilagor att bifoga:

 • Verksamhetsberättelse
 • Balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse

Ansökningsblankett inklusive bilagor skickas till:

Danderyds kommun

Bildningsförvaltningen

Box 66

182 05  Djursholm

eller

Vid frågor kontakta ansvarig Jenny Pedersen på 08-568 912 61.

Ansök om projektbidrag

Projektbidrag söks för enskilda kulturprojekt. Bidraget kan sökas hela året. Ansökan som inte är komplett handläggs ej.

Kulturföreningsbidrag - projektbidrag

Bilagor att bifoga:

 • en presentation och plan över projektet
 • en ungefärlig beräkning av kostnaden för projektet

Ansökningsblankett inklusive bilagor skickas till:

Danderyds kommun

Bildningsförvaltningen

Box 66

182 05  Djursholm

eller

Vid frågor kontakta ansvarig Jenny Pedersen på 08-568 912 61.

Bidragsberättigade föreningar

 • är demokratiska och öppna för alla.
 • är en ideell förening och bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet.
 • har huvuddelen eller väsentliga delar av sin verksamhet förlagd till Danderyds kommun.
 • har antagna stadgar, ansvarig styrelse och revisorer.
 • har minst tio aktiva medlemmar. Som medlem räknas den som betalat den av föreningen fastställda medlemsavgiften för senast avslutat verksamhetsår.
 • har ett syfte och en verksamhet som överensstämmer med kultur- och fritidsnämndens målsättning.
 • erhåller ej driftbidrag från annan förvaltning i Danderyds kommun.

Så beviljas bidraget

Bidrag utgår i proportion till föreningens storlek och innevarande års budget för kulturföreningsbidrag. Särskild vikt läggs vid om föreningen gjort och förväntas göra satsningar för barn och unga. Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag från dessa bestämmelser om det finns särskilda skäl.

Bidraget utbetalas endast till föreningens plusgiro eller bankkonto.

Vid föreningarnas aktiviteter ska tydligt anges att verksamheten bedrivs med stöd av Danderyds kommun. Bidrag som beviljats på oriktiga grunder medför återbetalningsplikt.