Förslag till trafikstrategi, 2018-2040

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:
 
Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Danderyds kommuns gällande trafikstrategi från 2010 är i behov av att uppdateras och ett nytt förslag till trafikstrategi har därför arbetats fram. Trafikstrategin är ett övergripande styrdokument som ska ange inriktningen för kommunens pågående och framtida arbete med trafikfrågor och tillsammans med övriga styrdokument bidra till att utveckla kommunen i önskvärd riktning.

Läs förslaget till ny trafikstrategi

Trafikstrategin innehåller en framtidsbild, utmaningar och mål samt ett antal strategier som visar vad kommunen behöver fokusera på.

Läs förslaget till trafikstrategi, 2018-2040

Lämna synpunkter på förslaget

Fram till 30 september finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detta sker antingen via e-post eller brev till Tekniska kontoret.

Skicka dina synpunkter via brev

Danderyds kommun,
Tekniska kontoret,
Box 74
182 11 Danderyd.

Vänligen märk mail/kuvert med ”Samråd Trafikstrategi”.

Bakgrund och fortsatt arbete

Under processen med att ta fram det uppdaterade förslaget till trafikstrategi har bland annat en allmän enkätundersökning genomförts i syfte att samla in förslag och synpunkter. Runt 500 svar inkom och dessa har därefter arbetats in i dokumentet ”Förslag till trafikstrategi för Danderyds kommun 2018-2040” som nu har skickats ut på remiss efter beslut i Tekniska nämnden.