Barn och föräldrar

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Du kan även ringa till Danderyds kommuns huvudnummer: 08-568 910 00.

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5.

Öppettid: måndag-fredag 8-15.30
Lunchstängt 12-13.

Den som är under 18 år ska ha en förmyndare. Anledningen är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor.

Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som också är barnets förmyndare och i den egenskapen förvaltar barnets egendom. När barnet fyllt 16 år ska han eller hon däremot ha möjlighet att påverka viktiga beslut. En förmyndare får inte själv vara omyndig eller ha förvaltare.

Blanketter för dig som är förälder

Förteckning omyndig

Årsräkning omyndig

Ansökan om samtycke till arvskifte

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto

Ansökan om samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt

Ansökan om samtycke köp av fast egendom eller bostadsrätt

Ansökan om driva näringsverksamhet

Informationsmaterial

Om gåva

Om arvskifte

Försäljning av fast egendom eller bostadsrätt

Köp av fast egendom eller bostadsrätt

Om särskilt förordnad förmyndare

Fri förvaltning

Huvudregeln i föräldrabalken innebär att om föräldrar är förmyndare så bestämmer de själva hur deras barns tillgångar ska användas eller placeras. Detta kallas för fri förvaltning. Den fria föräldraförvaltningen innebär att förmyndarna, utan någon överförmyndarkontroll, ska använda barnets tillgångar till "barnets bästa". Men den innebär dock inte att förmyndarna kan låna barnets pengar till egna syften. Även om föräldrarnas förvaltning inte är kontrollerad av överförmyndarnämnden måste de följa föräldrabalkens regler. Om förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltning av barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga.

I vissa fall får förmyndarna inte företräda sitt barn. Om förmyndaren/förmyndarna ska ge sitt barn en gåva, till exempel en fastighet, eller om förmyndaren/ förmyndarna och barnet är delägare i samma dödsbo måste en god man förordnas för att tillfälligt företräda barnet. Detta kan även gälla om det i övrigt finns andra typer av motstående intressen mellan barnet och någon av förmyndarna.

Kontrollerad förvaltning

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (pbb) sker vissa begränsningar i föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar, s.k. kontrollerad förvaltning, se 13 kap 2 § föräldrabalken. Förmyndarna ska då inom en månad inge en förteckning till överförmyndarnämnden där barnets samtliga tillgångar redovisas.

Förmyndarna är därefter skyldiga att före den 1 mars varje år skicka in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar hur de har förvaltat och placerat barnets tillgångar under föregående år. Vid kontrollerad förvaltning behöver förmyndarna överförmyndarnämndens samtycke för vissa placeringar, exempelvis för placering i aktier.