Inventering och riskklassning av förorenade områden i Danderyds kommun

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

I Sverige finns ett stort antal områden som är misstänkt förorenade och kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Totalt har över 80000 potentiellt förorenade områden identifierats i Sverige.

2016 fanns för Danderyds kommun 277 identifierade objekt i länsstyrelsens databas över misstänkt förorenade områden. Av dessa var endast 26 objekt inventerade och riskklassade enligt den så kallade MIFO-metodiken som utvecklats av Naturvårdsverket i samarbete med andra aktörer.

Handlingsplan för förorenade områden 2016-2018

Misstänkt förorenade områden är indelade efter verksamhetsbranscher som är förknippade med olika föroreningar. Vissa branscher ska inventeras och riskklassas enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Inventeringen har hittills främst utförts av länsstyrelsen men arbetet har inte kunnat slutföras för alla branscher på grund av resursbrist.

Danderyds kommun har beslutat att komplettera och slutföra inventeringen av misstänkt förorenade områden från vissa verksamhetsbranscher som en del av handlingsplanen för förorenade områden i Danderyds kommun 2016 - 2018. Vanliga branscher som ska inventeras är bland andra: drivmedelshantering, kemtvättar, fritidsbåthamnar och brandövningsplatser. Målet med inventeringen är att få ett bra underlag för att prioritera vidare undersökningar och åtgärder av de områden som har högst risk.

Inventering av fritidsbåthamnar och varv

Inventeringen av branscherna fritidsbåthamnar och varv har slutförts i Danderyds kommun. Fokus var på föroreningar från båtbottenfärger på båtuppställningsplatser och i hamnsediment. Inventeringen omfattade verksamheter som finns eller har funnits i kommunen från 1900-talets början till idag (2018).

16 stycken båtuppställningsplatser och hamnsediment inventerades och riskklassades enligt MIFO-metodiken (MIFO-1) som innebär sammanställning av information från till exempel arkiv, fotografier, kartor och intervjuer, men inte provtagningar och analyser.

Av de 5 inventerade uppställningsplatserna bedömdes 4 stycken höra till riskklass 1 (mycket stor risk). Ett objekt bedömdes höra till riskklass 2 (stor risk) på grund av en skyddande hårdgjord yta. Av 11 inventerade och riskklassade hamnsediment låg 9 stycken vid stora uppställningsplatser och byggområden och bedömdes tillhöra riskklass 2 (stor risk). Två stycken sediment låg vid mindre byggområden och gavs riskklass 3 (måttlig risk).

Inventering och riskklassning gjordes bara av uppställningsplatser med mer än 20 uppställda båtar och hamnsediment vid sådana, samt hamnsediment vid byggområden med mer än 20 stycken byggplatser. För 6 stycken mindre uppställningsplatser för mellan 10 och 20 båtar gjordes enbart identifiering.

Inventering av kemtvättar

Inventeringen av branschen kemtvätt har slutförts i Danderyds kommun. 5 stycken kemtvättar, i drift och nedlagda, har inventerats och riskklassats enligt MIFO-metodiken (MIFO-1) som innebär sammanställning av information från till exempel arkiv, fotografier, kartor och intervjuer, men inte provtagningar och analyser.

Av de 5 inventerade objekten bedömdes 3 stycken höra till riskklass 2 (stor risk) och 2 stycken riskklass 3 (måttlig risk). Alla objekt som är i drift idag bedömdes tillhöra riskklass 2.

Totalt identifierades först 20 objekt inom branschen kemtvätt i Danderyds kommun. Inventeringen omfattade alla verksamheter som annonserat om kemtvätt eller industritvätt av skydds- och arbetskläder och använt klorerade lösningsmedel under perioden 1930 till idag. Tidsbegränsningen gjordes eftersom klorerade kolväten började användas inom kemtvätt 1930.

Ett av objekten undantogs från inventeringen på grund av att undersökningar redan pågår. Ytterligare 11 stycken objekt avfördes från inventeringen på grund av de bedömdes ha varit filialer, eller inlämningsställen utan egna kemtvättmaskiner. Dessutom avfördes 3 stycken objekt med felaktiga adresser.

Inventering av drivmedelshantering och bensinstationer

Inventeringen av branschen drivmedelshantering har slutförts i Danderyds kommun. 15 stycken bensinstationer, i drift och nedlagda, har inventerats och riskklassats enligt MIFO-metodiken (MIFO-1).

Av de 15 inventerade objekten bedömdes 4 stycken höra till riskklass 2 (stor risk), 7 stycken riskklass 3 (måttlig risk) och 4 stycken riskklass 4 (låg risk). Av de 4 stycken objekt som är i drift bedömdes 3 stycken tillhöra riskklass 2 och en riskklass 3.

Totalt identifierades 35 objekt inom branschen drivmedelshantering i Danderyds kommun. Tio av dessa undantogs från inventeringen på grund av att de tidigare hade undersökts eller åtgärdats och ytterligare tio avfördes på grund av brist på dokumentation, osäker platsangivelse eller att de kunde inventeras inom en annan bransch.

Arbetet med att efterbehandla och avhjälpa förorenade områden styrs framför allt av miljöbalkens lagstadgade krav och det av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kommunens arbete med efterbehandling av förorenade områden utgår ifrån kommunens miljöprogram och handlingsplan för förorenade områden samt Naturvårdsverkets inventerings- och saneringsmål.

Mer information

Institutet för miljömedicin

Kemikalieinspektionen

Länsstyrelsen

Naturvårdsverket

Svenska petroleum och biodrivmedel institutet

Transportstyrelsen - regler om båtbottenfärg

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet - ditt ansvar

Förorenad mark syns inte men finns