Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna med några undantag.

Uppdrag

Reglemente för utbildningsnämnden

Nämndens uppgift omfattar grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning (Komvux), särskola, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux) och svenskundervisning för invandrare (Sfi) samt förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass. Nämnden handlägger även ärenden om avgiftsnedsättning enligt 6 paragrafen i socialtjänstlagen i förskola och skolbarnsomsorg. Vidare handlägger nämnden frågor om kommunalt vårdnadsbidrag.

I utbildningsnämndens uppgifter ingår inte utförandet av service och tjänster inom nämndens verksamhetsområde dvs. driften av förskolor, grundskolor, gymnasieskola med flera verksamheter. Dessa uppgifter fullgörs av produktionsstyrelsen för de kommunala resultat­enheterna eller av utomstående företag enligt beställning av utbildningsnämnden eller inom ramen för av fullmäktige godkända kundvalsystem.

Mer information

Möteskalender

Protokoll - utbildningsnämnden

Dokument för förtroendevalda

Ledamöter i utbildningsnämnden