Socialnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom social­tjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnden utom förskole- och fritidshems­verksamheten.

Socialnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

I socialnämndens uppgifter ingår inte att svara för driften av de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Dessa uppgifter fullgörs av produktionsstyrelsen för de kommunala resultatenheterna eller av utomstående företag enligt beställning av social­nämnden eller inom ramen för av fullmäktige godkända kundvalssystem.

Uppdrag:

Reglemente för socialnämnden

  • kommunens uppgifter enligt alkohollagen
  • tillsyn enligt tobakslagen vad avser förbudet mot att sälja tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år
  • handlägga ärenden om kommunala bostadsanpassningsbidrag
  • kommunens uppgifter enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Socialnämnden - mer information

Möteskalender

Protokoll - socialnämnden

Ledamöter i socialnämnden