Överförmyndarnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Danderyds kommun finns en överförmyndarnämnd.

Reglemente för överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens kansli handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarnämndens kansli

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. 

Mer information

Möteskalender

Föräldrabalken - styr nämndens verksamhet

Förmyndarskapsförordningen - styr nämndens verksamhet

Länsstyrelsen - tillsynsmyndighet

Ledamöter i överförmyndarnämnden