Personuppgifter miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig är miljö- och hälsoskyddsnämnden, företrädande verksamhet är miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Kontaktuppgifter om behandlingen

Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan nås via e-postadressen eller växeln 08-568 910 00. 

Om personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och är preciserat i miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente:

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

Vi behöver kunna bekräfta din identitet, kommunicera information, skicka handlingar och beslut till dig eller till en tredje part såsom sakägare eller överprövande myndigheter, utreda och besluta i ärenden, samt administrera betalning.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning, allmänt intresse och rättslig förpliktelse.

Tredje land

Vi delar inte dina personuppgifter till tredje land.

Lagringstid

Personuppgifterna kommer att finnas kvar så länge som behövs för ovan beskrivet ändamål. Vissa uppgifter kan komma att finnas kvar för evig tid om de omhändertas för arkivering i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Tillgång till dina personuppgifter

De uppgifter du lämnar till oss kommer att hanteras av kommunens förtroendevalda, personal på miljö- och stadsbyggnadskontoret, handläggande konsulter, samt personal på kommunens kontaktcenter.

Kommunens IT-avdelning och leverantör av datasystem har i vissa fall tillgång till personuppgifterna, och ansvarsfördelningen är reglerad i avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut som allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen (1949:105), om inte sekretess föreligger.

Kommunens huvudsida för dataskydd

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i Danderyds kommun

Rutin för registrerades rättigheter

E-tjänst för att tillgodose din rätt till information

Synpunkter och klagomål till tillsynsmyndighet