Särskilt stöd i skolan

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

En del elever behöver mer stöd än andra för att klara skolarbetet. Behoven av stöd kan ha olika orsaker: fysiska, psykiska, sociala eller andra behov.

Behovet av särskilt stöd kan för en elev vara tillfälligt eller mer varaktigt under skoltiden. Det är rektor på skolan som bedömer vilka behov av stöd en elev har.

Rätt till särskilt stöd – en tillgänglig skola

Tillgänglighet i skolan handlar inte bara om ta bort fysiska hinder och att ha tillgängliga lokaler. Det handlar också om pedagogisk tillgänglighet genom att skapa generella lösningar som fungerar för många i stället för särlösningar när vi stöter på olikheter. Personal i skolan måste ha kunskap om alternativa verktyg, anpassade läromedel och hjälpmedel. Det handlar om att se alternativ för att stärka elevers delaktighet.

Särskilt stöd

När det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt stöd påbörjar skolan en utredning. Det gäller både när det befaras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven men också när eleven har andra svårigheter i sin skolsituation.

En kartläggning görs då av skolans personal för att ta reda på vilken stödinsats eleven bäst behöver. För att få en så allsidig bild som möjligt av elevens situation medverkar ofta även specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator och skolhälsovården.

Stödåtgärder sätts in även om utredningen inte är klar. Eleven behöver inte ha någon diagnos för att få stöd utan det är behovet som styr.

Åtgärdsprogram

De stödinsatser som skolan bestämmer skrivs in i ett åtgärdsprogram. Samråd sker med föräldrar och elever om vilken typ av stöd som är bäst utifrån hur de ser på stödbehovet. I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur och när åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Eftersom det särskilda stödet utformas efter varje elevs behov och förutsättningar finns det en mängd varianter av insatser. I första hand ska stödet ges i elevens vanliga undervisningsgrupp på skolan.

Exempel på stöd

  • Stödundervisning - Enskilt eller tillsammans med andra elever i mindre grupper.
  • Anpassning av lokaler - Kan handla om att öka tillgängligheten av den fysiska miljön.
  • Anpassning av läromedelMånga gånger är it-baserade verktyg ett bra stöd.
  • Studiehandledning på modersmålet.

Särskilda undervisningsgrupper i Danderyd och resursskolor utanför Danderyd

Skolor med specifik kompetens

Vid några skolor finns det personal med särskilda kompetenser för att möta elever med behov som är svåra att möta i den vanliga skolan.

För elever med språkstörning: 

Stocksundskolan

Elever med svårigheter inom det neuropsykiatriska området finns det möjlighet att ingå i särskilda undervisningsgrupper i Vasaskolan och Fribergaskolan:

Vasaskolan

På Danderyds gymnasium finns grupper för elever med behov som har sin grund i Aspergers syndrom.

Danderyds gymnasium