Skolnärvaroteamet

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen 

Box 66, 182 05 Djursholm

Enheten för barn- och elevhälsa

Socionom/Familjebehandlare
Maria Westphal
08-568 911 57

Pedagog
Gertrud Eklund
08-568 913 98

Skolnärvaroteamet
Skolnärvaroteamet består av en pedagog och en familjebehandlare som driver ett utvecklingsprojekt under läsåren 2017/18 och 2018/19 i samverkan mellan socialtjänst och skola. Teamet erbjuder konsultativt stöd till alla grundskolor i Danderyd, oavsett driftsform.

Som stöd i skolornas arbete har teamet utarbetat en handlingsplan för att främja och öka skolnärvaro. Syftet med handlingsplanen är att förebygga, upptäcka och tidigt reagera på skolfrånvaro. Handlingsplanen innehåller också en åtgärdstrappa och kan användas som lathund för all skolpersonal.

Handlingsplan för att främja och öka skolnärvaro

Att ha en fungerande skolgång är lagstadgat, både i form av skolplikt och rätten till skolgång. Det är också en stark skyddsfaktor till ett bra vuxenliv och psykiskt välmående. Ändå finns det många elever runt om i landet som inte trivs i skolan, som har sporadisk frånvaro som med tiden kan leda till att eleven blir mer eller borta helt från skolan. Att hitta lösningar för dessa elever är ett gemensamt ansvar.

Om du som förälder är orolig över ditt barns frånvaro i skolan eller om ditt barn isolerar sig hemma, ska du i första hand vända dig till barnets skola. Skolnärvaroteamet kan finnas med för att ge råd och stöd till föräldrar i samarbete med skola och andra aktörer.