Studieekonomi

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Du som går i gymnasiet får ett studiebidrag från CSN tills du fyller 20 år. Bor du på annan ort kan du få inackorderingsbidrag. Det finns också möjlighet att söka olika stipendier.

Studiemedel

Du som går i gymnasiet får ekonomisk studiehjälp från staten tills du fyller 20 år. Den ekonomiska hjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg (kostnader för fördyrat boende, exempelvis boende på annan ort) och extra tillägg. Om du inte är myndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare fram till månaden efter du fyller 18 år. Därefter betalas studiehjälpen ut direkt till dig.

Studiebidraget behöver du inte ansöka om förutsatt att du ska studera i Sverige. CSN kommer att skicka ett beslut om studiebidrag till dig om du är myndig alternativt till dina föräldrar inför varje nytt läsår. Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall.

Inackorderingstillägg

Gymnasieelev som behöver inackordering till följd av sin skolgång kan få ekonomiskt stöd - kommunalt inackorderingstillägg - till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Tillägget/bidraget gäller vid studier i kommunal eller landstingskommunal gymnasieskola utanför Stockholms län om inte motsvarande utbildning finns inom Stockholms län. 

  • Bidraget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
  • Bidraget utgår under nio månader per läsår.
  • Bidraget utgår med 1/30 del av prisbasbeloppet (2018: 1510 kr).
  • Bidraget söks och beviljas läsårsvis.
  • Bidraget utbetalas till det konto som du anger.
  • Bidrag som har utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas.

För studier vid fristående gymnasieskola och folkhögskola utgår det statliga inackorderingstillägget, som söks genom Centrala studiestödsnämnden (CSN), i stället för det kommunala inackorderingstillägget.

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

För att få kommunalt inackorderingstillägg måste eleven eller elevens vårdnadshavare fylla i vissa uppgifter som är nödvändiga för beslut och utbetalning av bidraget. Uppgifter ska lämnas i början av varje läsår.

 

Eleven eller dennes vårdnadshavare fyller i uppgifter om:

  • eleven
  • den bank och det konto som pengarna ska sättas in på samt
  • den aktuella utbildningen, skolan och studieorten.

Ifylld blankett skickas till:
Danderyds kommun
Bildningsförvaltningen
Djursholms slott
182 05 Djursholm

Beviljat bidrag utbetalas månadsvis till det angivna kontot, med start i slutet av september. Om eleven avbryter sin skolgång på studieorten eller byter folkbokföringsadress ska detta meddelas Bildningsförvaltningen på:

Synpunkter och frågor

Stipendier

Vill du söka stipendiemedel för utbildning så har länsstyrelserna en gemensam databas för stiftelser där man kan söka information:

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas.

På Studentum.se finns också bra tips:

Studentum.se