Grundsärskola

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Grundsärskolan är en skolform med en egen kursplan men som ändå ligger nära grundskolans. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapskraven.

Betyg i grundsärskolan ges om elevens vårdnadshavare begär det och sker i stort sett på samma sätt som i grundskolan.

Träningsskola

Träningsskolan är en särskild inriktning avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen. I träningsskolan läser eleverna inte ämnen utan ämnesområden. För årskurs 9 finns det kunskapskrav. Betyg ges inte.

Rätt till särskola

Det är viktigt att gå tillväga noggrant för att bestämma om en elev ska få gå i särskola eller inte. En utredning bestå av dessa delar: pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social. Ett medgivande eller ansökan från vårdnadshavarna behövs också. Det är kommunen som fattar beslut om en elev har rätt till särskola eller inte.

Även om en elev gått i grundsärskola ska ett nytt beslut fattas inför övergången till gymnasiesärskola. Beslut ska även fattas om eleven inte kan gå på ett nationellt program utan ska gå på ett individuellt program.

Grundsärskolor i Danderyd

På Kevingeskolan finns en grundsärskola med inriktning träningsskola. Eleverna är från förskoleklass upp till årskurs 9 och har anpassade lokaler för elever med rörelsehinder.

Kevingeskola

Vasaskolan (förskoleklass upp till årskurs 6) har dels en särskola i inkluderad form. Det innebär att elever har sin grupptillhörighet i en vanlig klass. Därutöver finns Vasaborg, som är en del av Vasaskolan, där elever med autism får en anpassad undervisning efter sina förutsättningar.

Vasaskolan

I Mörbyskolan går eleverna i särskolan integrerade i vanlig klass. 

Mörbyskolan

Ansökan och riktlinjer

Ansökan om undervisning i grundsärskolan

Riktlinjer för mottagande i grundsärskola

Särskilda undervisningsgrupper i Danderyd och resursskolor utanför Danderyd