Särskilt stöd i förskolan och pedagogisk omsorg

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Därför kan det ibland finnas behov av att man utreder om ett barn har behov av ett särskilt stöd.

Inför placering i förskola eller pedagogisk omsorg finns möjlighet för föräldrar att rådgöra med kommunens kvalitetscontroller förskola. Barn som behöver plats på grund av särskilda behov ges också förtur till barnomsorgsplats.

Handlingsplan upprättas

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. När personal inom förskolan eller barnets föräldrar märker att särskild uppmärksamhet behöver riktas mot barnet för att stödja det i utvecklingen, ska en handlingsplan upprättas. I handlingsplanen framgår barnets styrkor som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Planen följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. 

Mer resurser till förskolan

Bedömer förskolan att man behöver mer resurser för att stödja barnet, kan förskolan ansöka om det hos Bildningsförvaltningen. Vårdnadshavaren ska då givetvis samtycka till det. Förskolans handlingsplan är bedömningsgrund för beviljande av tilläggsbelopp. 

Speciell handledning till personal

Förskolan kan också söka stöd i form av handledning till personalen för att öka kompetensen att möta barn med särskilda behov. Hos SPEC Danderyd kan personal bland annat få utbildning och handledning i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd.

SPEC Danderyd 

Kontakt

Behöver du diskutera ditt barns behov av särskilt stöd inom barnomsorgen, kontakta Bildningsförvaltningen:

Telefon 08-568 910 77