Dricksvatten i Danderyd

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Danderyds dricksvatten levereras av kommunalförbundet Norrvatten. Det ställs höga krav på vattnets kvalitet och kontroller utförs kontinuerligt både vid Görvälnverket och på ledningsnätet.

Vattnets hårdhet

Dricksvattnet i Danderyd är medelhårt på gränsen till mjuk, mellan 5,5 och 6,5 dH (tyska hårdhetsgrader). När du diskar eller tvättar ska du dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre tvätt- och diskresultat. Överdosering ger sämre tvätt- och diskeffekt.

Vattnets pH-värde

Vattnets pH värde är svagt basiskt, cirka 8 pH-enheter. Detta innebär att vattnet är minimalt korrosivt mot koppar och andra material.

Vattentryck

Danderyds kommun tar allt sitt vatten från Mälaren via gemensamma ledningar med våra grannkommuner (kommunen är medlem i kommunalförbundet Norrvatten som producerar dricksvatten vid Görvälnverket). Trycket i kommunens ledningar är beroende av trycket i Norrvattens ledningar. Det varierar en del beroende på var i Danderyd man befinner sig, vad förbrukningen är för stunden m.m. Variationerna är dock små.

Vattennivån i vattentornen påverkar

Vattenleveranser till kommuninvånare beror huvudsakligen på vattennivån i vattentorn i Bergshamra (Solna) och Ensta (Täby). Vattentorn utjämnar trycket i vattenledningar och fungerar som brandvattenreserv. Vattennivå i nämnda vattentorn kan variera några meter mellan minimal i maximal nivå, dock håller man ofta relativt stabilt nivå med fyllda reservoarer. Med andra ord – vattentrycket kan eventuellt sjunka något vid hög förbrukning (morgon och kväll) eller vid vattenläckor; höjning över nämnda nivåer är inte möjlig utan speciellt installerade tryckstegringspumpar. Rent allmänt kan man säga att trycket i de stora transportledningarna varierar mellan 65 och 70 möh.

Klagomål om vattnet

Har du anmärkningar på dricksvattnets lukt, färg eller smak ringer du till kommunens driftentreprenör Veolia, 08-568 912 90 vardagar, 8-17.

Analysresultat

Danderyds kommun kontrollerar regelbundet dricksvattnet för att säkerställa kvaliteten. Kontroller görs cirka 50 gånger per år på olika ställen runt om i kommunen. År 2016 visade alla dessa kontroller godkänd kvalitet på dricksvattnet.