Vad händer i Samsöviken?

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Danderyds kommun rustar upp i Samsöviken. Den gamla kajen har varit i dåligt skick och har under 2018 förstärkts och fått en bryggpromenad. Under våren 2019 var planen att lägga ner nya ledningar i gatan, men projektet har stött på patrull.

 


En kaj som håller för väder och vind

Samsövikens kaj har förstärkts och höjts för att fungera som en starkare barriär mot sjön. Kajen har också klätts med ett 6 meter brett trädäck, fått nya sittplatser och belysning. Längs med kajen ska vi plantera träd och växter och anlägga en gång- och cykelväg.

Det ska också anläggas en mindre damm i parken för att ta hand om dagvatten och minska risken för översvämningar. Planen är att dammen ska vara klar 2020.

Samsöviken kaj

Vad händer i Samsöviken nu?

Under våren 2019 var planen att lägga ner nya vatten- och avloppsledningar i gatan utmed Strandvägen. Detta innan det är dags för plantering och asfaltering. Men projektet har inte kunnat genomföras som planerat.

Anledningen är att marken i området består av mycket lera och högt grundvatten och har varit mer svårarbetad än vad projektet först räknat. Schakt som har grävts för ledningarna har fallit ihop.

Under arbetets gång blev det tydligt att det krävs andra metoder för att gräva och genomföra ledningsarbetet. Under våren har kommunen haft en dialog med entreprenören om hur projektet kan gå vidare.

I maj 2019 bestämde projektgruppen att ledningsarbetet inte genomförs nu. Projektet ska istället fortsätta jobba med återställning av området.

När försvinner byggarbetsplatsen?

Byggarbetsplatsen monteras ner med start i maj 2019.  Detta görs stegvis eftersom det är mycket material på platsen. Målsättningen är att skapa bättre framkomlighet i området.

När byggetableringen är borta är nästa steg att påbörja arbetet med att återställa gata och park. Vi vet att det är ett omtyckt område och vi ser fram emot att få göra hela parken tillgänglig igen.

(Uppdaterat 2019-05-23)