Planprocessen

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Planprocessen regleras i första hand av Plan- och bygglagen (PBL). Här presenteras planprocessen enligt PBL som gäller för planer påbörjade efter 1 januari 2015. Detaljplaner kan handläggas på två olika sätt; med standarförfarande eller utökat förfarande. Det finns även mer utförlig information om detaljplaneprocessen på Boverkets kunskapsbank, se länk nedan.

Standardförfarande

Standardförfarande kan tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
  • inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Standardförfarande

Utökat förfarande

Utökat förfarande ska tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse.
  • kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Utökat förfarande

Planhanteringen före den 1 januari 2015

Pågående detaljplaner, där beslut om planuppdrag givits före den 1 januari 2015, handläggs med enkelt eller normalt förfarande enligt PBL 2010:900.

Planprocessen regleras i första hand av Plan- och bygglagen 4 och 5 kap och kan ske med ett normalt eller ett enkelt förfarande. Det enkla förfarandet kan användas när förslaget är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten samt stämmer överens med kommunens översiktsplan.

Enkelt planförfarande

Normalt planförfarande.

Plan- och bygglagen

Kommunens översiktsplan

Mer information