Vanliga frågor och svar om bygglov

Här kan du få svar på frågor som ofta uppkommer i samband med bygglov och anmälan.

Plan- och bygglagen 2010:900

Frågor om när lov och anmälan krävs

När krävs bygglov, marklov och rivningslov?

Bygglov krävs när du ska:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Göra tillbyggnader.
 • Ta i anspråk eller inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål, exempelvis ändra användning från bostad till kontor.
 • Uppföra murar eller plank.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner. Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar och golfbanor. Väsentligt ändra byggnader och anläggningar.
 • Väsentligt ändra en byggnads yttre, till exempel ändra kulör, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Rivningslov krävs när du ska:

 • Riva en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.

Marklov krävs när du ska:

 • Schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget. Enligt byggnadsnämndens policy bedöms markförändringar mer än 0,5 meter som avsevärd ändring.
 • Fälla träd om det anges i detaljplanen.

När krävs en anmälan?

 • Attefallsåtgärder – dessa åtgärder gäller endast för en- och tvåbostadshus. 
 • Ändring av en byggnads konstruktion eller avsevärd ändring av dess planlösning.
 • Installation av hissar och eldstäder.
 • Avsevärd ändring av installationer för ventilation, vatten och avlopp. Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelse i detaljplan.
 • Hantering av farligt rivningsmaterial.
 • Frågor om lovprocessen

  Hur lång tid tar det att få bygglov?

  Handläggningstiden för ett bygglov är beroende av ärendets svårighetsgrad och kan variera. Handläggningstiden förkortas om de inkomna handlingarna är kompletta och förlängs om grannars synpunkter måste inhämtas.

  När en ansökan är komplett måste kommunen enligt plan- och bygglagen fatta beslut i ärendet inom 10 veckor.

  Vilken roll har grannarna?

  Överensstämmer den föreslagna åtgärden med gällande detaljplan tillfrågas inte grannarna. Det är ändå bra om du informerar grannarna om dina byggplaner. Avviker däremot den planerade åtgärden från detaljplanen ska grannarna få möjlighet att yttra sig över förslaget innan bygglov ges.

  Berörda grannar och andra sakägare underrättas emellertid alltid om beviljade lov och har möjlighet att överklaga beslutet.

  En förutsättning för att startbesked ska medges för attefallsåtgärder är att samtliga berörda grannar godkänt placeringen om åtgärden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

  Hur mycket får jag bygga?

  Hur fastigheten får bebyggas regleras av gällande detaljplan. Kommunens detaljplaner reglerar i regel både hur stort, högt och hur nära tomtgräns du får bygga. Du måste själv kontrollera i den detaljplan som gäller för din fastighet hur mycket du får bygga och jämföra med hur mycket som redan är byggt. Du kan ta fram gällande detaljplaner via kommunens karttjänst för gällande detaljplaner.

  När får jag börja bygga?

  Du får inte påbörja projekt som är lov- eller anmälningspliktiga förrän du har fått ett skriftligt startbesked från kommunen. Räkna med att det tar ett par månader från och med den dag du lämnade in en ansökan om bygglov eller gjorde en anmälan tills att du får börja bygga. 

  Vad händer när ett bygglov har beviljats?

  Beslutet med fastställda beslutshandlingar skickas till sökande. Berörda sakägare och grannar får via post en kopia av beslutet för kännedom. Beslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar. När tiden för överklagande har gått ut vinner beslutet laga kraft. 

  Grannar som inkommit med negativa synpunkter under handläggningstiden delges beslutet med mottagningsbevis. Överklagandetiden är tre veckor från den dag grannar och andra kända sakägare tagit del av beslutet. För övriga är överklagandetiden fyra veckor från den dag då beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidning.

  Vad händer om jag bygger utan lov eller anmälan?

  Om en åtgärd som kräver lov eller anmälan utförs utan att startbesked har medgivits betraktas åtgärden som olovligt utförd.

  Byggnadsnämnden kan besluta att rättelse ska ske vid olovligt byggande. I vissa fall kan nämnden bevilja lov och ge startbesked i efterhand. Startbesked i efterhand medför dock en byggsanktionsavgift. 

  Vilken detaljplan gäller för min fastighet?

  Du kan ta fram gällande detaljplaner via kommunens karttjänst för gällande detaljplaner.

  Frågor om en specifik byggåtgärd kräver lov eller anmälan

  Solpaneler och solceller- behöver jag söka bygglov?

  Solpaneler och solceller kräver i regel bygglov som en väsentlig fasadändring. Mer information om solceller och paneler finns på kommunens temasida för solenergi.

  Altan- behöver jag söka bygglov?

  En altan som är högre än 0,6 meter ovan befintlig mark kräver bygglov.
  Om altanens golv ligger mellan 0,6 och 1,79 meter ovan befintlig mark är den att betrakta som en fasadändring.Om altanens golv ligger 1,8 meter eller mer ovan mark betraktas den som en tillbyggnad.

  Pool- behöver jag söka bygglov?

  Ja, om den placeras högre än 0,5 meter över befintlig mark. Observera att andra byggåtgärder i anslutning till poolen kan kräva bygglov eller marklov.Tänk även på säkerheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en informationsfolder för säkra pooler.

  Skylt- behöver jag söka bygglov?

  Ja, det krävs även bygglov för att ändra en befintlig skylt.

  Plank och staket- behöver jag söka bygglov?

  Vid gathörn och utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga 0,7 meter räknat från gatans nivå. Principen är densamma som för växtlighet. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Vid hörntomter får höjden ej överstiga 70 cm över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera håll från korsningen räknat. På kommunens temasida för trafiksäkerhet finns mer information om detta.
  Plank är en tät konstruktion som utan bygglov får uppföras till en höjd om max 1 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan. Även glas- och plastkonstruktioner bedöms som täta. Staket är en konstruktion med viss genomsläpplighet.Staket som uppförs till en höjd om max 1,2 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan, samt har en genomsläpplighet på minst 30 % kräver inte bygglov.Spaljéer och pergolor kräver inte bygglov. Sedan mitten av april 2016 gäller kommunens praxis att konstruktionen ska ha en genomsläpplighet på minst 70 % för att betraktas som en bygglovsbefriad spaljé/pergola. Smidesstaket och Gunnebostängsel kräver inte bygglov.

  Mur- behöver jag söka bygglov?

  Ja,murar och stödmurar som är överstiger 0,5 meter i höjd mätt från murens högsta sida kräver bygglov.

  Markförändring- behöver jag söka marklov?

  Enligt praxis i kommunen kan markförändring som schaktning och uppfyllnad ske utan marklov under följande villkor:

  • Markförändringen inte i någon sektion överstiger 0,5 meter mätt från befintlig marknivå (ej medelnivå).
  • Markförändringen inte innebär en nämndvärd påverkan på fastighetens avrinningsförhållanden.
  • Markförändring inte upprepas på samma del av tomten, lovfri markförändring är en engångsföreteelse.

  Utöver detta rekommenderar kommunen följande:

  • Markförändringen bör inte göras närmare tomtgräns än 2 meter.
  • Släntlutning bör inte vara brantare än 1:3 på grund av rasrisken.

  Markförändringar bör göras med omsorg. Förändringar av markens nivå påverkar inte bara den enskilda fastigheten utan är en del av ett större landskap. Genom att ta tillvara på unika förhållanden, som till exempel bergsknallar, behåller fastigheten och landskapet sin specifika karaktär.

  Eldstad och braskamin- behöver jag tillstånd för att installera?

  Ja, det krävs en anmälan för installation eller ändring av eldstad/braskamin. Exempelvis krävs anmälan för att sätta in en spiskassett i en befintlig öppen spis. Observera att du måste invänta ett startbesked från kommunen innan du får påbörja installationen. Skorstenar över 1 meter bedöms i regel även kräva bygglov som fasadändring.

  Övriga frågor

  Hållbart byggande med liten miljöpåverkan- vad ska jag tänka på?

  Det är flera aspekter som spelar in exempelvis materialval, energianvändning, påverkan på vatten och luft. Information om miljöanpassat byggande finns på kommunens temasida om miljöanpassat byggande.

  Färdigställandeskydd- när behöver jag det?

  Färdigställandeskydd krävs vid ändring av en- och tvåbostadshus om entreprenadkostnaderna överstiger 10 prisbasbelopp. Färdigställandeskyddet kan utgöras av en försäkring eller en bankgaranti. 

  Attefallsåtgärderna- vad gäller?

  Du kan via kommunens temasida om bygglovsbefriade åtgärder läsa om vilka regler som gäller för Attefallsåtgärderna.

  Stäng

  Kontakta informationsansvarig

  Rubrik: Vanliga frågor och svar om bygglov

  Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.