Bygglov - från ansökan till bygglov

Här nedan kan du se hur bygglovsprocessen ser ut, från förberedelser inför en bygglovsansökan till ett färdigt bygglov. Klicka på de olika faserna i listan för att få mer information om varje skede.

Bygglovjour

Kontakta bygglovjouren om du har frågor om bygglov eller vill boka tid för att träffa en handläggare Telefontid helgfria vardagar 9-11.30, via kommunens växel: 08-568 910 00.

Plan- och bygglagen 2010:900

Post- och Inrikes Tidningar

1. Förberedelser (innan du söker).

Var ute i god tid

Kontrollera förutsättningar: Innan du skickar in din ansökan är det bra att undersöka vilka förutsättningar som råder på din fastighet. Du kan själv ta fram den detaljplan som gäller för fastigheten. Detaljplanen visar vad som är tillåtet. Det kan även vara bra att ta reda på om fastigheten ligger inom ett kulturhistoriskt värdefullt område.

Kompletta handlingar: Tänk på att en tydlig och komplett ansökan ger kortare handläggningstid. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och måttsatta. De ska vara tydliga och lättlästa. Titta gärna på exempelritningarna som finns till höger. Blanketter kan du hämta här eller beställa från miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Beställ karta: I de flesta fall krävs en situationsplan som underlag till ansökan. Vid nybyggnad ska den vara baserad på en nybyggnadskarta medan det vid tillbyggnader och uppförande av komplementbyggnad är tillräckligt med ett bestyrkt utdrag ur primärkartan.

Kontakta kart- och mätavdelningen för beställning.

2. Bygglovsansökan

En ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov görs skriftligt och skickas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Ansökan och handlingar kan e-postas till eller skickas med post till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11. Om handlingar e-postas, bifoga varje handling som en egen fil i pdf-format. En komplett ansökan ska innehålla:

Anmälan av kontrollansvarig

När du ska bygga måste du, med undantag från de enklaste ärendena, ha en kontrollansvarig (KA). Sökanden ska ange förslag till KA i ansökan. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta .

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Kontrollplanen ska anpassas till åtgärdens svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt – genom egenkontroll eller av sakkunniga.

Kontrollplanen ska alltid innehålla uppgifter om:

  • vilka kontroller som ska utföras
  • vilka intyg och handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • vilka anmälningar som ska göras.

I de enklaste ärendena, där en kontrollansvarig inte krävs, ska en kontrollplan lämnas in tillsammans med ansökan. Då kan startbeskedet ges snabbare.

Situationsplan

Vid nybyggnad krävs alltid en nybyggnadskarta som underlag för situationsplanen. Vid tillbyggnad och vid uppförande av komplementbyggnad ska situationsplanen vara baserad på ett bestyrkt utdrag ur primärkartan. Kartor beställs på kart- och mätavdelningen. Den planerade åtgärden ska ritas in på nybyggnadskartan eller primärkartan. Situationsplanen ska vara måttsatt och avstånd till fastighetsgränser ska anges. Normalt i skala 1:400. Kartor är en färskvara som inte får vara äldre än två år. Om byggåtgärder har utförts på fastigheten efter det att ett kartutrag tagits fram kan kartan bli inaktuell fortare än efter två år.

Fasad-, sektions- och planritning

Befintliga och föreslagna förhållanden ska redovisas på fasad-, plan- och sektionsritningar. På fasadritningarna ska befintliga och föreslagna marklinjer redovisas. Skala 1:100. Se exempelritningar under relaterade dokument.

Markplaneringsritningar

Tomtens ordnande ska redovisas i plan och sektioner. Befintliga och föreslagna marklinjer ska redovisas. Skala 1:100. 

3. Granskning och eventuell begäran om komplettering

Inkommen ansökan om bygglov eller anmälan diarieförs. En handläggare utses för ditt ärende och granskningen av inkomna handlingar påbörjas. Om det saknas handlingar kommer handläggaren kontakta dig och begära kompletteringar. När din ansökan är komplett ska kommunen fatta beslut i ditt ärende inom 10 veckor.

I bygglovet prövas att förslaget överensstämmer med gällande detaljplan för fastigheten. I prövningen ingår även att plan- och bygglagens krav på utformning och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga uppfylls.

Om ditt förslag strider mot detaljplanen ska berörda grannar ges möjlighet att yttra sig. Med berörda grannar avses samtliga fastighetsägare och hyresgäster vars fastigheter angränsar till din fastighet samt dem mittemot på andra sidan gatan.

4. Bygglovsbeslut

Om ditt ärende gäller nybyggnation, rivning eller olovligt byggande fattas beslut om bygglov alltid av byggnadsnämnden. I andra fall har handläggaren delegation att ge bygglov. Bygglovet innebär att byggnadsnämnden godkänner ditt förslag. I beslutet framgår vilka villkor som gäller för beslutet.

Information om beslut

Byggnadsnämndens beslut om bygglov skickas till sökanden. Det skickas även för kännedom till övriga fastighetsägare och berörda grannar och det kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar .

Möjlighet att överklaga

Ett beslut om bygglov kan överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in till byggnadsnämnden som vidarebefordrar det till Länsstyrelsen tillsammans med gällande detaljplan och samtliga handlingar i ärendet.

Om du har tagit del av beslutet per brev ska din skrivelse ska ha inkommit senast inom 3 veckor från den dag du tog del av beslutet.

För den som inte betraktats som berörd men som ändå vill överklaga beräknas 3-veckorsperioden från den dag som infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikestidningar.

När tiden för överklagande gått ut vinner beslutet laga kraft.

5. Vad händer efter beslut om bygglov?

Tekniskt samråd och startbesked

Bygglovsbeslutet ger inte rätt att påbörja byggnadsarbeten. Först måste du ha ett startbesked.

För att få starta bygget måste du ha ett startbesked. Det är ditt kvitto på att du får börja bygga. När du fått ditt bygglov ska du i god tid meddela kommunen när du vill sätta igång. Därefter kommer en byggnadsinspektör att kontakta dig för att boka tid för ett möte, ett så kallat tekniskt samråd, med dig och din kontrollansvarige. Inför mötet ska nödvändiga handlingar, till exempel brandskyddsdokumentation, byggfelsförsäkring tas fram av dig. Information om vad som krävs i ditt ärende meddelas av inspektören.

I god tid före det tekniska samrådet ska ett förslag till kontrollplan och begärda handlingar skickas in. Vid det tekniska samrådet går ni igenom projektet och kommer överens om vilka kontroller som ska genomföras under byggprocessen. Kontrollerna ska sammanställas i en kontrollplan. När kontrollplanen är godkänd och kommunen får du ett startbesked och du kan börja bygga.

6. Arbetsplatsbesök *

Beroende på åtgärdens omfattning kan en byggnadsinspektör från kommunen göra arbetsplatsbesök under byggtiden. Vid besöket, då den kontrollansvarige ska vara med, går inspektören igenom hur kontrollplanen och bygglovet följts och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Efter besöket skickar byggnadsinspektören ett protokoll till dig.

7. Slutsamråd * och slutbesked

När ditt byggprojekt börjar bli färdigt ska du i god tid meddela handläggaren. Du ska visa att alla krav som ställts i startbeskedet är uppfyllda så att slutbesked kan utfärdas och byggnaden eller åtgärden kan tas i bruk. I större projekt får du en kallelse till slutsamråd. Redan i startbeskedet ska det framgå vilka handlingar som krävs för ett slutbesked.

 

* Krävs inte vid enklare ärenden som till exempel mindre tillbyggnader

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Bygglov - från ansökan till bygglov

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.